Kimiko Yoshida

août 10 |

Kimiko Yoshida

« The Bride with a Nô Mask », Self-portrait, 2005 ©Kimiko Yoshida

Autres articles

«