Kimiko Yoshida

août 10 |

Kimiko Yoshida

« The Kenyan Bride with an Antic Mpooro Engorio » Self-portrait, 2005 ©Kimiko Yoshida

Autres articles

«